Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

ke „Smlouvě o dílo o poskytování komplexních úklidových služeb“

Webová stránka: www.uklidovkaplzen.cz

E-mail: info@uklidovkaplzen.cz

Telefon: +420 722 645 711

 

 1. Výklad pojmů a užívaných zkratek
 • WEBOVÁ STRÁNKA: Pavla Marešová, IČ: 037 51 503 je provozovatelem webových stránek www.uklidovkaplzen.cz, na nichž lze objednat úklidové služby.
 • DODAVATEL: Pavla Marešová, se sídlem Netunice 54, 332 04 Nezvěstice, IČ: 037 51 503, která je oprávněna po uzavření smlouvy o dílo o poskytování komplexních služeb vykonávat nebo zajistit pracovníkem úklidové služby u objednatele.
 • OBJEDNATEL: Právnická nebo fyzická osoba, která je svéprávná a způsobilá k právnímu jednání a která uzavřela s dodavatelem smlouvu o dílo o poskytování komplexních úklidových služeb.
 • VOP: Tyto všeobecné obchodní podmínky vydané v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 • SMLOUVA: Smlouva o dílo o poskytování komplexních úklidových služeb dle ust. § 2586 a násl. NOZ. Tyto VOP tvoří nedílnou součást smlouvy a jsou k dispozici na www.uklidovkaplzen.cz.
 • OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ: Formulář umístěný na webových stránkách, prostřednictvím něhož objednatel poptává nebo objednává provedení úklidových prací ze strany dodavatele ve vymezených úklidových prostorách.
 • ÚKLIDOVÉ PRÁCE: Dílo, které je předmětem smlouvy, jedná se o poskytované služby na základě objednávky objednatele. Rozsah úklidových prací je vymezen objednávkou objednatele. Mezi základní nabízené služby patří: jednorázový i pravidelný úklid interiérů a exteriérů domácností, kancelářských prostor a ostatních nebytových prostor, úklid soukromých či společných prostor a pomocné práce.
 • ÚKLIDOVÉ PROSTORY: Prostory v nemovitosti (interiér bytu, domu, kanceláře, administrativní budovy, bytového domu, firemních prostor atd.), které jsou předmětem úklidových prací a ve kterých má dodavatel úklidové práce vykonávat, jakož i vstup do prostor, jejichž využití je pro řádné plnění smlouvy nezbytné.
 • PŘÍLOHA KE SMLOUVĚ: Strukturovaná příloha nabídky úklidových prací zpracované dle objednávky objednatele učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře, emailu nebo telefonicky, jejímž obsahem je zejména rozpis úklidu, jejich intervaly, rozsah a druh poskytovaných služeb, popř. doplňující informace, které nebyly uvedeny ve smlouvě. Příloha ke smlouvě je nedílnou součástí smlouvy.
 • ÚKLIDOVÉ PROSTŘEDKY A POMŮCKY: Čistící a desinfekční prostředky, pomůcky, nástroje a přístroje, zařízení či technika, které budou k výkonu úklidových prací používány či budou předmětem úklidových prací.
 • PRACOVNÍK: Zaměstnanec nebo jiná fyzická osoba v obdobném poměru zmocněná dodavatelem k výkonu úklidových prací.
 • ÚKLIDOVÝ DEN: Sjednaná doba, ve které jsou dodavatelem prováděny úklidové práce.
 • CENÍK: Orientační ceník úklidových prací, popř. dalších služeb a materiálu zveřejněný na webových stránkách www.uklidovkaplzen.cz.
 • VÝKAZ PRÁCE: Dodací list úklidových prací spravovaný pracovníkem, na jehož základě bude vyčíslen počet odpracovaných hodin sloužící k fakturaci poskytovaných služeb.
 1. Objednávka a uzavření smlouvy o dílo o poskytování komplexních úklidových služeb
  1. Na webových stránkách uklidovkaplzen.cz

Veškeré objednávky učiněné odesláním objednávkového formuláře jsou považovány za závazné. Odešle-li objednatel objednávkový formulář umístěný na webových stránkách a aktivně proklikem k tomu určeném poli objednávkového formuláře potvrdí seznámení se s obsahem VOP, má se za to, že souhlasí s těmito VOP.

 1. Telefonicky, e-mailem, na sociálních sítích (Facebook, Instagram, Whatsapp)

Veškeré objednávky učiněné telefonicky, e-mailem či kontaktováním na sociální síti jsou považovány za závazné. Tyto kontakty jsou dostupné na stránkách www.uklidovkaplzen.cz, na sociálních sítích nebo letácích a vizitkách.

Každá objednávka je ze strany dodavatele bezprostředně převzata a zpracována. Vyřízení objednávky bude probíhat formou e-mailové komunikace či telefonicky. Objednatel je poté informován prostřednictvím jím sděleného emailu či telefonu o dostupnosti služeb, a to nejpozději do dvou pracovních dnů od přijetí objednávky s tím, že objednávky přijaté v průběhu nepracovních dnů budou vyřízeny bezodkladně v nejbližší pracovní den. Objednateli je s informací o dostupnosti služeb zaslána nebo sdělena nabídka úklidových prací včetně návrhu předpokládané ceny úklidových prací určené odhadem dle poptávaného rozsahu úklidových prací nebo navrhnut nejbližší možný termín na osobní konzultaci a prohlídku prostor, po které je možné cenovou nabídku zaslat.

Objednatel má možnost jednostranně zrušit nebo změnit objednávku před jejím vyřízením pouze po výslovné dohodě s dodavatelem.

 

K uzavření smlouvy dochází okamžikem výslovné akceptace nabídky služeb učiněné formou emailové odpovědi, telefonického souhlasu nebo odpovědi na sociální síti ze strany objednatele v návaznosti na obdrženou informaci o dostupnosti služeb. Nejpozději je smlouva uzavřena okamžikem, kdy dodavatel začne provádět úklidové práce.

Okamžikem uzavření smlouvy jsou smluvní strany takovou smlouvou vázány a vznikají jim vzájemná práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající.

 

III. Předmět, doba plnění a trvání smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek dodavateli k výkonu díla provádět pro objednatele dohodnuté úklidové práce v objednaném rozsahu a závazek objednatele tyto práce převzít a zaplatit za ně ujednanou cenu.

Předmětem smlouvy není dodávka čistících a úklidových prostředků není-li dohodnuto jinak, tyto je povinen poskytovat dodavateli objednatel. V případě porušení povinnosti objednatele zajistit dostatečné množství těchto prostředků tak, aby nebylo narušeno plnění dle smlouvy, je dodavateli oprávněno dodat úklidové prostředky v nezbytném množství a odpovídající kvalitě a účtovat je za podmínek uvedených v ceníku. Bylo-li dohodnuto, že je předmětem smlouvy též dodávka čistících a úklidových prostředků a pomůcek, bude účtována též cena dodaných úklidových prostředků dle ceníku.

Dodavatel započne s výkonem úklidových prací dnem sjednaným ve smlouvě. Úklidové práce jsou prováděny v dohodnutém místě a dohodnutém termínu s intervaly uvedenými ve smlouvě.

Tato smlouva se sjednává na dobu a trvání provedení sjednaného typu úklidových prací dle smlouvy. 

 1. Cena prací, účtování prací, platební podmínky

Cena úklidových prací byla stanovena dohodou smluvních stran a je uvedena ve smlouvě nebo v nabídce zaslané objednateli prostřednictvím emailové komunikace, či prostřednictvím sociální sítě nebo byla sdělena telefonicky. Cena a způsob její úhrady se odvíjí od charakteru poptávaných úklidových prací v případě běžného znečištění úklidových prostor.

Stanovená cena je ze strany dodavatele stanovena dle typu objednaných služeb, doby úklidu nebo velikosti prostoru. Stanovená cena může být jednostranně dodavatelem změněna dle reálné náročnosti úklidových prací oproti obvyklé náročnosti. Na navýšení předpokládané ceny bude objednatel vždy upozorněn. Pokud objednatel navýšení neodsouhlasí, nebo pokud nestanoví priority úklidových prací v úklidových prostorách, určí priority úklidových prací dodavatel. Neprovedené práce nebudou předmětem reklamace ze strany objednatele.

Podkladem pro účtování úklidových prací je jejich skutečné provedení dodavatelem. Objednatel je povinen zajistit převzetí úklidový prací vždy bezodkladně po skončení prací v daném úklidovém dni a stvrdit svým podpisem výkaz práce předložený dodavatelem. V případě nepřítomnosti objednatele, kdy nedojde z důvodů nikoliv na straně dodavatele k potvrzení výkazu práce, se považují všechny práce za řádně vykonané a objednateli předané. K odpracovaným hodinám bude připočten i čas dodavatele strávený na cestě, jehož hodinové vyčíslení bude stanoveno ve smlouvě, popř. poplatek za dopravu dle ceníku, není-li domluveno jinak.

Objednateli budou účtovány i řádně odvedené vícepráce, odsouhlasené objednatelem osobně, telefonicky či formou elektronické komunikace. Vícepracemi se rozumí odpracované hodiny, popř. čas strávený na cestě nebo úklidové práce nad rámec smlouvy.

Změny, zúžení či rozšíření poskytovaných úklidových prací dle smlouvy mohou být v návaznosti na potřeby objednatele a provozní možnosti dodavatele měněny formou dodatku ke smlouvě, odsouhlaseného prostřednictvím elektronické komunikace.

Pokud objednatel nezruší sjednané úklidové práce nejpozději 24 hodin před započetím úklidového dne, bude dodavatel účtovat objednateli 100 % ceny předpokládaných úklidových prací dle smlouvy. Pokud objednatel nezruší sjednané úklidové práce nejpozději 48 hodin před započetím úklidového dne, bude dodavatel účtovat objednateli 50 % ceny předpokládaných úklidových prací dle smlouvy.

V případě, že dodavateli nebude umožněn výkon úklidových prací ze strany objednatele z jakékoliv vzniklé překážky, považují se v těchto případech všechny úklidové práce za řádně vykonané, předané a budou předmětem fakturace v plné výši.

V případě jednorázové objednávky nebo prvního poskytnutí úklidových prací se zavazuje objednatel realizovat platbu ihned po ukončení úklidových prací, a to v hotovosti oproti vystavenému daňovému dokladu nebo okamžitou platbou kartou, kdy dodavatel zašle elektronickou fakturu – daňový doklad po zaplacení.

V případě pravidelných úklidových prací dle dohodnutých podmínek mezi objednatelem a dodavatelem je podkladem pro placení ceny za poskytované služby elektronická faktura – daňový doklad, vystavený po provedeném plnění a zaslaný na emailovou adresu sdělenou v objednávkovém formuláři nebo telefonicky. Objednatel tímto souhlasí s elektronickou podobou fakturace. Nesouhlasí-li objednatel s elektronickou podobou fakturace je povinen to dodavateli sdělit do tří (3) pracovních dnů od obdržení prvního elektronického dokladu, v takovém případě mu bude vytištěná faktura zaslána doporučeně poštou na korespondenční adresu uvedenou ve smlouvě. V případě zaslání faktury doporučenou poštou bude dodavatel objednateli účtovat 100 Kč. Daňový doklad bude vystaven v měsíčním režimu vždy k 15. dni zpětně následujícího kalendářního měsíce se splatností 14 dnů počínaje dnem vystavení příslušného dokladu. Jinou zasílací adresu, periodu fakturace nebo způsob placení lze sjednat na základě žádosti objednatele a tato skutečnost a přesné podmínky budou zapsány ve smlouvě.

Objednatel se zavazuje fakturu ve lhůtě splatnosti uhradit. Pro případ prodlení s úhradou faktury se zavazuje zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení, tím není dotčen nárok na náhradu škody prodlením způsobenou. V případě prodlení bude objednateli zároveň vystavena upomínka, která je zpoplatněna částkou 100,-Kč, tato bude vyúčtována v rámci následující fakturace. Za vystavení další upomínky bude objednateli účtováno 1.000,-Kč.

Ceny jsou uvedené vč. DPH. Dodavatel není plátce DPH.

 1. Práva a povinnosti smluvních stran

Objednatel je povinen:

 • poskytovat dodavateli v rámci provádění úklidových prací bezúplatně vodu a elektrickou energii, čistící a úklidové prostředky a pomůcky (není-li ve smlouvě uvedeno jinak). Objednatel je odpovědný za to, že všechny úklidové prostředky a pomůcky budou pro výkon úklidových prací vhodné a zajistí jejich skladování v uzamykatelné místnosti nebo místu ke skladování určené.
 • dodávat dodavateli úklidové prostředky a pomůcky bezodkladně po jejím písemném vyžádání tak, aby nebylo narušeno řádné plnění smlouvy. Jiný postup, např. dodání úklidových prostředků a pomůcek dodavatelem, bude písemně smluven. V případě, že objednatel požaduje užití speciálních úklidových prostředků na nestandardní povrchy a zařízení, je povinen dodavatele písemně upozornit na speciální požadavky pro ošetření dané plochy, případně uvést požadavek na její vyjmutí z úklidových prací. Pokud tak neučiní před zahájením úklidových prací, nenese dodavatel žádnou odpovědnost za případné poškození povrchů a zařízení dodavatelem nebo pracovníkem v důsledku použití nevhodného úklidového prostředku či pomůcky.
 • zabezpečit dodavateli přístup do úklidových prostor ve sjednaném čase osobně, zmocněním jiné osoby nebo zapůjčením klíčů dodavateli. V případě, že dodavateli nebo pracovníkovi nebude umožněn výkon úklidových prací, jak bylo sjednáno smlouvou, považují se v těchto případech všechny práce za řádně vykonané, předané a budou předmětem fakturace.
 • zamezit volnému pohybu zvířat, která jsou umístěna v úklidových prostorách v době provádění úklidových prací. V případě, že dojde k napadení dodavatele nebo jeho pracovníka zvířetem, je objednatel povinen dodavateli nejpozději do šesti (6) dnů doručit písemnou veterinární zprávu o stavu zvířete, se záznamem o očkování proti vzteklině dle odpovídajících předpisů (kontrola u veterináře musí proběhnout první a pátý den po napadení, bez ohledu na to, zda byla či nebyla porušena integrita lidské kůže).
 • udržovat přístroje a vybavení úklidových prostor a úklidové prostory v dobrém technickém stavu, tak aby nedošlo ke zranění dodavatele. Dále se objednatel zavazuje upozornit dodavatele na poškozené, rozbité či nefunkční zařízení domácnosti, stejně jako ho upozornit na zařízení či další předměty způsobilé přivodit či způsobit zranění.
 • seznámit dodavatele s podmínkami pohybu v úklidových prostorách, se všemi úklidovými prostředky a pomůckami, které budou k výkonu úklidových prací používány či budou předmětem úklidových prací. Zejména je povinen ho seznámit s podmínkami obsluhy elektrických spotřebičů a zabezpečovacího zařízení. V souvislosti s tímto je objednatel povinen písemně upozornit na speciální požadavky pro ošetření spotřební elektroniky, případně uvést požadavek na její vyjmutí z úklidových prací. Pokud tak neučiní před zahájením úklidových prací, nenese dodavatel žádnou odpovědnost za případné poškození spotřební elektroniky dodavatelem v důsledku použití nevhodného klidového prostředku či pomůcky.
 • připravit výpočetní techniku k provádění úklidu tak, aby nemohlo dojít ze strany dodavatele k poškození či ztrátě uložených informací. Dodavatel neodpovídá za případné škody, pokud nebude technika uvedena v době provádění úklidu do výše definovaného stavu.
 • předat písemný seznam míst, na které dodavatel nebo pracovník nemá přístup a seznam činností, které nemá výslovně vykonávat.
 • zajistit ochranu svých šperků, hotovosti a jiných cenností uzamčením či jiným způsobem zabezpečení, tak aby nebyly volně přístupné.
 • dodavateli umožnit provedení nárazové kontroly práce Pracovníka v době výkonu úklidových prací přímo v úklidových prostorách.
 • určit místo, kam je dodavateli oprávněno odkládat odpad.
 • bez vědomí a souhlasu dodavatele nevyvíjet úsilí k uzavření či zprostředkování pracovní či obdobné smlouvy či jakékoli jiné písemné či ústní dohody s pracovníkem, jejímž předmětem by byl výkon úklidových i jakýchkoli jiných prací v úklidových prostorách, jakož i v prostorách třetích stran. V případě porušení této povinnosti se objednatel zavazuje zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč, splatnou na písemnou výzvu dodavatele.

Dodavatel je povinen:

 • provést úklidové práce v rozsahu a lhůtě, které jsou předmětem smlouvy. Dále je povinen provést další úklidové práce v rozsahu a způsobem, které si písemně odsouhlasili v průběhu trvání smlouvy.
 • provést úklidové práce sám dodavatel nebo prostřednictvím svého pracovníka.
 • nevyčerpané úklidové prostředky, jakož i pomůcky, které jsou v majetku objednatele, použité k výkonu úklidových prací vrátit po skončení práce objednateli, nebo je zanechat na místě k tomu objednatelem určeném.
 • dodržet rozsah a dobu plnění poskytovaného v rámci úklidového dne. V případě, že nebude moci sjednaný termín dodržet, je povinen o tom objednatele informovat. Objednatel má právo v tomto případě na náhradní plnění ve vzájemně dohodnutém termínu. V případě, že k čerpání náhradního termínu nedojde, není dodavatel oprávněn tyto nevykonané práce účtovat. Dodavatel si vyhrazuje právo na zrušení nebo na změnu termínu úklidového dne, při nepříznivém počasí (např. při úklidových pracích exteriéru či mytí oken, apod.)
 • nepoužívat jakékoli zařízení náležející do majetku objednatele k jiným než smlouvou vymezeným činnostem. K tomu je povinen zavázat i své pracovníky. To neplatí, jedná-li se o odůvodněnou potřebu užití zařízení pro komunikaci s objednatelem a v případě neobvyklých náhlých událostí.
 • odkládat odpad, jenž vznikne v souvislosti s prováděním činností dle smlouvy, jen na místo určené objednatelem.
 1. Reklamace a odpovědnost za škodu

Zjištěné nedostatky při provádění úklidových prací je objednatel povinen uplatnit u dodavatele písemnou reklamací učiněnou bezprostředně po ukončení úklidových prací, nejpozději však do 24 hodin od provedení úklidových prací ve sjednaném termínu, písemná forma je zachována prostředky emailové komunikace. Objednatel je povinen přiložit k reklamaci pořízenou fotodokumentaci, prokazující vadné plnění ze strany dodavatele nebo pracovníka. Pokud bude shledána reklamace oprávněnou, zajistí dodavatel následně nápravu bez zbytečného odkladu, tj. do dvou pracovních dnů od přijaté reklamace, případně v jiné lhůtě dohodnuté s objednatelem.

V případě, že objednatel vyjádří opakovaně nespokojenost s kvalitou či rozsahem poskytnuté služby a jeho stížnost bude směřovat proti osobě pracovníka, který práce provádí, dodavatel přistoupí k nahrazení tohoto pracovníka jiným pracovníkem.

Dodavatel odpovídá objednateli za škodu na jeho majetku vzniklou jednáním pracovníků v souvislosti s plněním smlouvy. V případě zjištění škody je objednatel o tom povinen neprodleně písemně informovat dodavatele a svoje tvrzení doložit; lhůtou „neprodleně“ se rozumí doba 24 hodin od ukončení úklidových prací. Způsob nápravy bude určen dohodou smluvních stran. Vzniklá škoda může být nahrazena uvedením v předešlý stav, ve lhůtě přiměřené rozsahu vzniklé škody, nebo případným uhrazením vzniklé škody v rámci pojistného plnění. K oznámení o vzniku škody podanému objednatelem po uplynutí stanovené lhůty nebude přihlédnuto. Objednatel je povinen poskytnout dodavateli veškerou potřebnou součinnost k prokázání vzniku škody (zajištění servisních a jiných odborných zpráv, posudků, fotodokumentace apod., požadovaných v konkrétním případě pojišťovací společností.

Dodavatel neodpovídá za škody vzniklé při čištění skvrn na kobercích, oblečení, aj. v případě, že objednatel neoznámil dodavateli či pracovníkovi písemně původ skvrny, popř. druh znečištění, pokud škoda byla způsobena nesprávným postupem a zvolením nesprávného přípravku, kterému mohlo být oznámením objednatele zabráněno.

Pro případy své odpovědnosti za škodu je dodavatel pojištěn do výše 500.000 Kč, smluvní strany nepředpokládají v rámci plnění dle této smlouvy škodu vyšší.

VII. Doručování a kontakty

Pro doručování jakýchkoli písemností platí emailová adresa, kterou objednatel uvedl v objednávkovém formuláři nebo sdělil telefonicky. V pochybnostech se považuje za doručenou elektronickou poštou písemnost bezchybně odeslaná prostřednictvím elektronické pošty třetí den po jejím odeslání. Oboustranně akceptována bude také listinná forma písemností doručována poštovní službou. V případě zaslání písemnosti doporučenou poštou bude dodavatel objednateli účtovat 100 Kč. Smluvní strany odpovídají za to, že po celou dobu platnosti smlouvy budou adresy pro doručování písemností aktuální.

VIII. Trvání smlouvy, výpověď, odstoupení

Smlouva, není-li v ní uvedeno jinak, se uzavírá na dobu neurčitou. Smluvní strany se dohodly na výpovědní době 1 měsíc, která počíná běžet prvním dnem měsíce po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, kdy dodavatel služeb závažným způsobem poruší smluvní podmínky. Za závažné porušení smluvních podmínek se považuje zejména opakované neposkytnutí služby v požadovaném rozsahu a kvalitě či opakované nedodržení pravidel hygieny a bezpečnosti, a to vždy po písemném upozornění ze strany objednatele. V průběhu výpovědní lhůty bude úhrada za úklidové práce splatná bezprostředně po každém jejich ukončení, a to v hotovosti přímo k rukám dodavatele nebo pracovníka. Pokud k úhradě nedojde, má dodavatel právo uplatnit okamžité odstoupení od smlouvy, čímž nezaniká jeho právo na úhradu provedené práce.

Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy tehdy, poruší-li druhá smluvní strana závažným způsobem svoji povinnost vyplývající ze smlouvy a neodstraní-li tato závadný stav ani v přiměřené lhůtě po písemné výzvě. Právní účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení smluvní straně, která smlouvu porušila.

Dohodou smluvních stran je ujednáno, že účinky odstoupení od smlouvy lze odvolat se souhlasem objednatele. Dodavatel nepřebírá žádnou odpovědnost za případné škody v období, kdy je objednatel v prodlení se zaplacením dlužné částky.

Smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran za podmínky, že žádná ze smluvních stran nemá ke dni ukončení smlouvy vůči druhé smluvní straně nevyrovnané finanční, nebo jiné majetkové závazky z této smlouvy vyplývající.

 1. Ochrana osobních údajů

Objednatel je srozuměn s tím, že dodavatel ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění, o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR”) zpracovává, shromažďuje a uchovává osobní údaje objednatele uvedené ve smlouvě, případně získané z jiných vztahů souvisejících se vzájemnou spoluprácí mezi dodavatelem a objednatelem, a další osobní údaje nezbytné pro poskytování služeb, a to za účelem souvisejícím s poskytováním úklidových služeb ze strany dle smlouvy objednateli, dále za účelem užívání dalších služeb a produktů dodavatele a případného kontaktování objednatele a jím určených osob dle smlouvy, a to i s dotazy ohledně nabídky, rozvoje produktů a služeb a zvláštních propagačních akcí dodavatele, a to buď e-mailem, poštou nebo telefonicky. Zásady správy a zpracování osobních údajů, jakož i práva a povinnosti s tím spojené včetně práv subjektů údajů a záruky zabezpečení osobních údajů jsou pak obsaženy v dokumentu věnovaném ochraně osobních údajů, který je dostupný na webových stránkách www.pavlamaresova.cz.

Dodavatel zpracovává osobní údaje výhradně pro účely poskytování úklidových služeb, a to na základě smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a objednatelem, přičemž tato smlouva je zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů v rozsahu v jakém byly dodavateli poskytnuty ze strany objednatele, konkrétně se jedná zejména o: jméno a příjmení kontaktních osob objednatele, emailovou adresu, datum narození, PSČ, adresu bydliště, sídla, telefon, identifikační údaje a popis úklidových prostor, fotodokumentace úklidových prostor, číslo účtu, typy poskytovaných služeb a popisy způsobu provedení služeb, IP adresu. Dalším důvodem pro zpracování osobních údajů může být nezbytnost daná účely oprávněných zájmů dodavatele či třetí strany, např. pro vedení soudních sporů, reklamačních a pojistných řízení, marketingu a dále nezbytnost daná plněním zákonných povinností (např. vedení účetnictví při plnění daňových povinností).

Dodavatel plní vůči subjektům údajů své zákonné informační povinnosti dle článku 12 a násl. GDPR, což znamená jak obecnou informační povinnost, tak i případné dílčí odpovědi na žádosti či stížnosti subjektů údajů ve vztahu k poskytovaným službám. Objednatel je oprávněn požádat dodavatele prostřednictvím kontaktní e-mailové adresy nebo písemně o informaci o zpracování svých osobních údajů. Dodavatel je povinnen tuto informaci bez zbytečného odkladu objednateli předat. Objednatel je oprávněn své poskytnuté a zpracovávané osobní údaje měnit a aktualizovat. V případě, že objednatel zjistí nebo se domnívá, že dodavatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel zpracování, je oprávněn požádat dodavatele prostřednictvím kontaktní e-mailové adresy nebo písemně na adresu sídla o vysvětlení, o odstranění vzniklého stavu blokováním, provedením opravy, doplněním nebo výmazem osobních údajů. Je-li tato žádost shledána jako oprávněná, je dodavatel povinen neprodleně odstranit závadný stav.

 

 

 

 1. Informace pro spotřebitele

Za spotřebitele se považuje každý objednatel, který je fyzickou osobou a který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s dodavatelem.

Pokud se nepodaří vyřešit spor smírnou cestou, objednatel má právo domáhat se mimosoudního řešení sporu u České obchodní inspekce, která je příslušným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. Formulář a bližší informace jsou dostupné na internetové stránce České obchodní inspekce https://www.adr.coi.cz.

 

 1. Závěrečná ustanovení

Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými právními předpisy České republiky.    

Smluvní strany se zavazují nakládat s informacemi, které se dozvěděly na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, jako s důvěrnými a zavazují se tyto neposkytovat bez souhlasu druhé smluvní strany třetí osobě, a to s výjimkami sjednanými v této smlouvě.

Tyto VOP nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění a jsou v příslušném znění rozhodné pro veškeré smlouvy učiněné v tento den a později.

Jakékoliv změny smlouvy mohou být provedeny pouze na základě písemné dohody smluvních stran, pokud není ve Smlouvě či VOP uvedeno jinak.

Dodavatel je oprávněn jednostranně v přiměřeném rozsahu znění VOP změnit. Tuto změnu je dodavatel povinen oznámit objednateli písemně, a to i elektronicky. Objednatel je oprávněn takto oznámenou změnu VOP odmítnout ve lhůtě jednoho měsíce ode dne jejího oznámení, po uplynutí této lhůty je nové znění VOP platné pro smluvní vztah vyplývající ze smlouvy. V případě, že objednatel odmítne ve stanovené lhůtě změnu VOP, je oprávněn tuto smlouvu vypovědět dle ustanovení čl. VIII těchto VOP.